Winsol wave

Wedstrijdreglement Superprestige-wedstrijd

Wedstrijdreglement

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting zal hierover in aanmerking worden genomen. Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk worden verzonden naar de vennootschapszetel van de organisator, te Izegem en dit uiterlijk binnen de zeven werkdagen na einde van de wedstrijd. In geen enkel geval zullen klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Winsol nv, hoofdfiliaal te Roeselaarsestraat 542, 8870 Izegem. In 2017 zal Winsol van 20/09/2017 tot en met 16/02/2018 een win-actie organiseren.
2. Deze wedstrijd staat onder toezicht van Jens Hautekeete, Marketing verantwoordelijke van Winsol, of een door het bedrijf aangeduide plaatsvervanger: Aäron Claerhout.
3. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers:
• Het deelnameformulier volledig en naar waarheid invullen.
• Het antwoord weten op de gestelde vraag ‘Welke (ex-) wielrenner heeft de meeste Superprestige overwinningen op zijn naam staan?’
• Een schiftingsvraag invullen ‘Hoeveel unieke bezoekers ontvangen wij gemiddeld per dag op onze website?’ (berekend tussen 1/01 - 1/10 2017)
4. Per persoon wordt slechts één deelname aanvaard. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.
5. Deze wedstrijd staat uitsluitend open voor natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, of die de toestemming van de ouders of voogd hebben indien minderjarig, en die een vaste woonplaats hebben in België. De wedstrijd staat niet open voor personeelsleden van Winsol en haar zustermaatschappijen.
6. De organisator kan ten allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd georganiseerd door de organisator, al dan niet tijdelijk, uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden  of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Winsol verwittigt achteraf de winnaars telefonisch of via e-mail. De prijs zal overigens niet overgedragen worden aan een andere deelnemer van de actie.
7. De prijzen zijn uitgeschreven op naam, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt digitaal toegekend aan het opgegeven e-mailadres van de deelnemer.
8. De winnaars worden IEDERE WEEK gekozen op basis van 1 wedstrijdvraag en een schiftingsvraag. De winnaars worden geloot uit alle correct ingevulde elektronische formulieren in de betreffende periode. Bij ex aequo wint de deelnemer met het eerst ingevulde deelnameformulier. De datum en het uur van het invullen van het deelnameformulier is beslissend. M.a.w. we geven iedere week enkele duotickets weg!
9. Prijzenpot:
- In totaal zijn 50 x 2 standaard toegangskaarten te winnen voor een Superprestige wedstrijd naar keuze (2017-2018). Deelnemers ontvangen digitaal een unieke toegangsmail waar ze hun aanwezigheid kunnen bevestigen.
10. De prijzen worden in geen geval omgeruild tegen de waarde in geld. Noch mogen ze worden doorverkocht aan derden.
11. Het wedstrijdreglement kan aangevraagd worden per e-mail (communication@winsol.eu). Het wedstrijdreglement zal opgestuurd worden naar iedereen die daartoe een aanvraag indient.
12. Buiten de verzending van onderhavig wedstrijdreglement, zal over deze wedstrijd geen enkele briefwisseling of telefonisch contact gevoerd worden.
13. De organisatoren van de wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de vernietiging van deelnemingsformulieren.
14. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
15. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of afgelasting van de wedstrijd wegens overmacht.
16. Winsol nv zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
17. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer
Opgemaakt te Izegem op 14 september 2017.