Wedstrijdreglement stel je vraag-campagne

Wedstrijdreglement

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Winsol N.V. met ondernemingsnummer 0426 996 671., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 542. De wedstrijd loopt van 6 februari tot en met 31 maart (23u59) 2017. Deze wedstrijd staat onder toezicht van Jens Hautekeete, Marketing Communication verantwoordelijke van Winsol, of een door het bedrijf aangeduide plaatsvervanger, Aäron Claerhout. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

2. Winsol behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Winsol kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Winsol. De organisatoren van de wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de vernietiging van deelnemingsformulieren.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Het wedstrijdreglement kan bekeken worden op steljevraag.winsol.be of in een Winsol showroom of per e-mail (communication@winsol.eu). Het wedstrijdreglement zal opgestuurd worden naar iedereen die daartoe een aanvraag indient. Alle beslissingen vanwege Winsol zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Winsol, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Winsol, voor te leggen.

5. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd bevestigd heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Winsol behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

7. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer:
a. Een vraag stellen via steljevraag.winsol.be of via posezvotrequestion.winsol.be en aanduiden op welke 1 van de 3 prijzen hij/zij kans wil maken. Deze vragen dienen altijd te gaan over Ramen, deuren, rolluiken, garagepoorten, zonwering, terrasoverkappingen, raamdecoratie en/of balustrades om in aanmerking te komen voor de wedstrijd. 
b. zijn gegevens achterlaten (email, telefoon, postcode, gemeente) en aanvinken of hij al dan niet gecontacteerd wil worden door Winsol vakman. Elke deelnemer maakt een keuze voor welke prijs hij wil spelen in de wedstrijd. Deze eerste keuze zal bepalend zijn voor meerdere deelnames.
c. Akkoord gaan met het wedstrijdreglement en antwoorden op de schiftingsvraag ‘Hoeveel deelnames zullen we ontvangen hebben bij de afsluiting van de wedstrijd op 31 maart 2017?’

Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Iedere registratie van de vraag staat gelinked aan een uniek emailadres. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Winsol enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Winsol om toepassing te maken van artikel 9.

8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. Deelnemers maken enkel kans op de door hen aangeduide prijs (zijnde een terrasfeestje, garageconcert of glazenwasser for life). De winnaar wordt gekozen op basis van een schiftingsvraag binnen een bepaalde categorie (1 van de 3 te winnen prijzen). De winnaar wordt gekozen uit alle ingevulde ‘vragen’ in de betreffende periode (zie punt 1). Bij ex aequo  in een bepaalde categorie wint de deelnemer met het eerst ingevulde deelnameformulier. Inzenden zonder een bijhorende vraag worden uitgesloten.De datum en het uur van afgifte van het deelnameformulier is beslissend

9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Winsol zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Winsol uit te sluiten.

10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Winsol de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

11. De persoonsgegevens die Winsol verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

12. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Winsol de enige organisator.

13. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Winsol hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

14. De kosten voor de deelname aan de wedstrijd (vervoer van/naar het Winsol verkooppunt, ...) worden volledig door de deelnemer gedragen. De geleden kosten kunnen in geen geval door de deelnemer worden teruggevorderd van de organisator.

15. Prijzenpot.
Op basis van alle verzamelde formulieren tot en met 31 maart 2017 (23u59), zullen drie algemene winnaars worden bepaald voor de hoofdprijs. De drie afzonderlijke hoofdprijzen houden het volgende in:

- Een terrasfeestje georganiseerd door Winsol op uw terras (maximum waarde van de prijs € 5500,- excl. btw). Een terrasfeestje bestaat uit volgende zaken: dj (draait 4 uur), geluidsinstallatie en accommodatie en catering (drank en hapjes). DJ wordt geboekt door Winsol. Datum van het terrasfeestje wordt in samenspraak met de winnaar vastgelegd.
De laatste mogelijke datum is echter 31 december 2017.

- een garageconcert georganiseerd door Winsol in uw garage (maximum waarde van de prijs € 5500,- excl. btw). Een garageconcert bestaat uit volgende zaken: artiest(en) gedurende max. 1u30 live muziek, geluids –en lichtinstallatie (PA). Afhankelijk van de grote van de garage kan een bijkomende tent geplaatst worden. De artiest wordt geboekt door Winsol. Datum van het garageconcert wordt in samenspraak met de winnaar vastgelegd. De laatste mogelijke datum is echter 31 december 2017

- een glazenwasser for life (4 x per jaar gedurende 10 jaar, buitenzijde van uw ramen wassen, maximum waarde van de prijs € 5500,- excl btw). De maximale waarde van de offerte voor 4 keer per jaar gedurende 10 jaar de ramen te wassen aan de buitenzijde van 5500€. Dus eerst wordt een offerte aangevraagd voor deze periode voor de winnaar en het bedrag van deze offerte mag niet  het bedrag van 5500€ overschrijden. De 10 jaar gaan in bij de aanvang van de eerste glazen wasbeurt.
Winnaars verlenen Winsol het recht om deze drie bovenstaande activiteiten op social media en web te communiceren.
Voor de veiligheid en eerlijkheid rond de winnaar en prijzen wordt een schiftingsvraag voorzien, zoals ook beschreven in artikel 7. De schiftingsvraag geldt voor alle deelnemende formulieren, dit wil zeggen: de 3 verschillende win-acties. De uiteindelijke correcte uitkomst van de schiftingsvraag zijn alle ingestuurde win-aanvragen (en dus geen 3 afzonderlijke). De deelnemers die het dichtste bij het uiteindelijke deelnemersaantal zitten, winnen.
De winnaars van de drie hoofdprijzen worden uiterlijk op vrijdag 14 april verwittigd via email (of telefonisch, indien een telefoonnummer beschikbaar is). Deelnemers hebben 2 maanden de tijd om hun prijs te claimen (artikel 6).